Developed in conjunction with Joomla extensions.

ถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

   

ประวัติความเป็นมา

          

      สถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมา ประชาชนโดยทั่วไปในจังหวัดนครราชสีมา จะไม่เรียกชื่อสถานีตำรวจ แต่จะเรียกติดปากว่า “กองเมืองหนึ่ง” หรือ “กองเมืองโคราช” เนื่องจากเดิมมีสถานีตำรวจภูธรตำบลโพธิ์กลาง ตั้งอยู่บริเวณห้าแยกถนนโพธิ์กลาง หรือ ที่ตั้งศูนย์วิทยุสุรนารี ในปัจจุบัน

 

 

การก่อสร้างสถานีตำรวจ

 

           สถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมา   ใช้อาคารเดียวกันกับตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา       ซึ่งเดิมเป็นที่ทำการของ กองบังคับการตำรวจภูธร ๔   เมื่อมีการปรับปรุง และยุบเลิกส่วนราชการ   ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา จึงเข้าใช้พื้นที่อาคารด้านทิศตะวันออก   และ สถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมา ได้อาคารชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ ด้านทิศตะวันตกของอาคาร ส่วนบริเวณชั้นที่ ๓ เป็นที่ทำงานของกองกำกับการวิทยาการ การก่อสร้างใช้เงินงบประมาณ ๓๓,๔๙๐,๐๐๐ บาท ทำสัญญาก่อสร้าง ๓ ครั้ง คือ

ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๐๙       ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ.๒๕๑๐     ครั้งที่ ๓ ปี พ.ศ.๒๕๑๑

 

พิธีเปิดทำการสถานีตำรวจ

 

          ในปี พ.ศ.๒๕๑๑ ฯพณฯ พล.ต.อ.ประเสริฐ รุจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และอธิบดีกรมตำรวจสมัยนั้น เป็นประธานเปิดอาคาร

post

 

ที่ตั้งสถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมา

          

      สถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมา   ตั้งอยู่บริเวณ ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๐๐๐ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันกับที่ตั้งของ ตำรวจภูธรภาค ๓ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา    ตั้งอยู่

ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาและ อำเภอเมืองนครราชสีมา ประมาณ ๓๐๐ เมตร ห่างจากอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม) ประมาณ ๕๐๐ เมตร

 

เส้นทางคมนาคม

 

             การเดินทางจากกรุงเทพมหานครมายังจังหวัดนครราชสีมา สามารถเดินทางได้ ๒ เส้นทาง คือ

               ๑. เส้นทางหลวงหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) แยกเข้าทางหลวงหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ) ถึงจังหวัดสระบุรี เลี้ยวขวาตามเส้นทางจนถึงจังหวัดนครราชสีมา ระยะทางรวม ๒๕๙ กิโลเมตร

               ๒. เส้นทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ ผ่านเขตมีนบุรีจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอพนมสารคาม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ระยะทางรวม ๒๗๓ กิโลเมตร

 

พื้นที่ / อาณาเขต

 

              อำเภอเมืองนครราชสีมา มีพื้นที่ทั้งหมด ๗๕๕.๕๙๖ ตารางกิโลเมตร พื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมา   จำนวน ๑๙๓.๔๓ ตารางกิโลเมตร   มีอาณาเขต   ติดต่อดังนี้

              ทิศเหนือ ติดกับ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

              ทิศใต้     ติดกับ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

              ทิศตะวันออก ติดกับ อำเภอโชคชัย และ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

              ทิศตะวันตก ติดกับอำเภอขามทะเลสอ และ อำเภอสูงเนิน

 

แผนที่เขตเทศบาลนครนครราชสีมา

map

 

แผนที่อำเภอเมืองนครราชสีมา

map1

 

 

   

:สภ.เมืองนครราชสีมา ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โทร.0-4424-2045,0-4424-2056 โทรสาร 0-4424-4117

© สภ.เมืองนครราชสีมา