Developed in conjunction with Joomla extensions.

ถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

   

เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์, จักรยานยนต์,
โฉนดที่ดิน,ใบสำคัญประจำตัวต่างด้าว ฯลฯ มีขั้นตอนดำเนินการดังนี้
1. ยื่นคำร้องแจ้งว่าเอกสารดังกล่าวหาย ต่อสถานีตำรวจท้องที่ที่หาย 
2. เจ้าพนักงานตำรวจจะทำการสอบสวนว่าหายจริงหรือไม่ แล้วลงประจำ
วันไว้เป็นหลักฐาน
 3. เจ้าพนักงานตำรวจจะออกหลักฐานยืนยันไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อดำเนินการต่อไป

   

:สภ.เมืองนครราชสีมา ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โทร.0-4424-2045,0-4424-2056 โทรสาร 0-4424-4117

© สภ.เมืองนครราชสีมา