Developed in conjunction with Joomla extensions.

ถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

   
 • บุตรเกิด ถ้าเกิดในบ้าน ให้เจ้าบ้านแจ้ง ถ้าเกิดนอกบ้าน ให้มารดาแจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันเกิด
 • ชื่อบุตร ให้เจ้าบ้าน บิดา หรือมารดาแล้วแต่กรณี แจ้งชื่อบุตรพร้อมกับการแจ้งเกิด ถ้าจะเปลี่ยนชื่อให้แจ้ง ภายใน 6 เดือนนับแต่วันแจ้งชื่อครั้งแรก
 • ย้ายบ้าน ให้ผู้ย้ายหรือผู้ที่เจ้าบ้านมอบอำนาจแจ้งออกจากบ้านเดิมภายใน 15 วัน และเมื่อไปดยู่บ้านใหม่ให้แจ้งภายใน 15 วันเช่นกัน
 • คนตาย ถ้าในบ้านให้เจ้าบ้านแจ้ง ถ้าตายนอกบ้านให้ผู้ที่ไปกับผู้ตาย หรือผู้ที่พบศพเป็นผู้แจ้ง ภายใน 24 ช.ม. นับแต่เวลาตายหรือเวลาพบศพ แจ้งที่ไหน กรณีบุตรเกิด ตั้งชื่อบุตร ย้ายบ้านหรือคนตาย ให้แจ้งดังนี้
 • ในเขตเทศบาล : ให้แจ้งที่สำนักงานท้องถิ่นซึ่งตั้งอยู่ที่สำนักงานเทศบาล
 • นอกเขตเทศบาล : ให้แจ้งที่สำนักทะเบียนตำบล ( บ้านกำนัน ) หรือสำนักทะเบียนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง ( เช่น เขตกรมทหาร )

        แจ้งที่ไหน กรณีบุตรเกิด ตั้งชื่อบุตร ย้ายบ้านหรือคนตาย ให้แจ้งดังนี้

 • ในเขตเทศบาล : ให้แจ้งที่สำนักงานท้องถิ่นซึ่งตั้งอยู่ที่สำนักงานเทศบาล
 • นอกเขตเทศบาล : ให้แจ้งที่สำนักทะเบียนตำบล ( บ้านกำนัน ) หรือสำนักทะเบียนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง( เช่น  เขตกรมทหาร )
 • ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้แจ้งที่สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นซึ่งตั้งอยู่ที่ว่าการเขต

        ความผิด

 • ถ้าไม่แจ้งเกิดภายในกำหนดเวลา  มีความผิดตามกฎหมายมีโทษปรับไม่เกิน 200 บาท
 • ถ้าไม่แจ้งการตายภายในเวลา  มีความผิดตามกฎหมายมีโทษปรับไม่เกิน 200 บาท
   

:สภ.เมืองนครราชสีมา ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โทร.0-4424-2045,0-4424-2056 โทรสาร 0-4424-4117

© สภ.เมืองนครราชสีมา