Developed in conjunction with Joomla extensions.

ถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

   
  • ห้ามขีดเขียน วาดรูปวาดภาพบนรั้วผนังอาคาร ต้นไม้ หรือสิ่งใดใสที่สาธารณะ หรือเห็นได้จากที่สาธารณะนั้น ถ้าฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 200 บาท
  • ห้าม ติดตั้ง ตาก วางหรือแขวนสิ่งใดๆ ในที่สาธารณะหรือมองเห็นได้จากที่สาธารณะโดยไม่บังควรหรือทำให้มองดูแล้วไม่ เป็นระเบียบเรัยบร้อย    ถ้าฝ่าฝืนมีโทษปรับ 200 บาท
  • ห้าม บ้วน สั่งหรือถ่มน้ำลาย น้ำมูก น้ำหมาก เสมหะหรือทิ้งสิ่งใดๆ ลบนท้องถนน พื้นรถ หรือเรือสาธารณะ โรงมหรสพ ร้านค้า หรือที่สาธารณะ   ถ้าฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100 บาท
   

:สภ.เมืองนครราชสีมา ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โทร.0-4424-2045,0-4424-2056 โทรสาร 0-4424-4117

© สภ.เมืองนครราชสีมา