Developed in conjunction with Joomla extensions.

ถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

   
  • กู้ยืม   การกู้ยืมเงินกันเกินกว่า  50  บาท จะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือแสดงว่ามีการกู้ยืมเงอนกันจริงและต้องลงลายมือชื่อผู้กู้ด้วย กฎหมายให้คิดอัตรดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 15 บาทต่อปี
  • การจำนอง คือ  การกู้ยืมโดยมีทรัพย์สิน เป็นประกันโดยทั่วไปได้แก่ ที่ดิน , บ้านพร้อมที่ดิน , เรือยนต์        ( 5 ตันขึ้นไป ) สัตว์พาหนะ ได้แก่ ช้าง , ม้า , วัว , ควาย หรืออสังหาริมทรัพย์อื่น ซึ่งกฎหมายหากบัญญัติไว้ให้จดทะเบียนเฉพาะกาล โดยทรัพย์ยังอยู่ที่ผู้จำนอง การจำนองต้อวทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
  • เช่าซื้อ  ต้องทำเป็นหนังสือและปิดอากรแสตมป์เว้นแต่เช่าซื้อเครื่องมือการเกษตรไม่ต้องปิดอากรแสตมป์
  • เช่าทรัพย์ เช่าบ้านหรือที่ดินไม่เกิน 3 ปี ต้องทำเป็นหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้เช่าแล้ผู้ให้เช่า     หากเกิน 3 ปี ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
   

:สภ.เมืองนครราชสีมา ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โทร.0-4424-2045,0-4424-2056 โทรสาร 0-4424-4117

© สภ.เมืองนครราชสีมา